Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU
DLA UCZNIÓW KLAS PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 11 W BIAŁYMSTOKU
„ ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ”

 

LP

ZAKRES DZIAŁAŃ

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1

2

3

4

5

1

Udział w spotkaniu dot. programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Szkolenie szkolnego koordynatora.

PSS-E w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, PTOZ o/Białystok

X. 2015r.

2

Poinformowanie nauczycieli o programie i zakresie działań. Zebranie przydatnych informacji od koordynatorów wcześniejszych programów, zawiązanie współpracy z pedagogiem, wychowawcami klas gimnazjum i chętnymi do współpracy.

Forma ustna.

Koordynator programu

XI. 2015r.

3

Opracowanie harmonogramu działań programu profilaktyki palenia tytoniu
dla uczniów klas Publicznego Gimnazjum nr 8 w Białymstoku oraz zaznajomienie z nim uczniów i rodziców oraz nauczycieli.

Forma ustna, pisemna (opublikowanie na stronie internetowej szkoły oraz wyłożenie w pokoju nauczycielskim).

Koordynator programu, wychowawcy.

XII. 2015r.

4

Zajęcia warsztatowe: Poznajmy się bliżej.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

I. 2016r.

5

Zajęcia warsztatowe: Laboratorium ciała.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

II. 2016r.

6

Zajęcia warsztatowe: Naucz się mówić „nie”.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

III. 2016r.

7

Zajęcia warsztatowe: Znajdź właściwe rozwiązanie.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

IV. 2016r.

8

Zajęcia warsztatowe: Uwierz w siebie.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

V. 2016r.

9

Omówienie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych. Wyjaśnienie dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

Projekcja filmu o szkodliwości palenia tytoniu oraz omówienie materiału.

Nauczyciel w-f

II semestr

10

Wywiadówki profilaktyczne.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Wychowawcy klas.

II semestr

11

Badanie zaangażowania uczniów.

Konkurs plastyczny lub literacki związany z tematem i inne wg. potrzeb (np.: gazetka szkolna).

Koordynator.

II semestr

12

Światowy dzień bez papierosa.

Konkursy sprawdzające wiadomości z zakresu profilaktyki palenia tytoniu.

Koordynator, wychowawcy klas.

31. V.2016r.

13

Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień. Wg. potrzeb indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Pogadanki, spotkania indywidualne.

Pedagog szkolny, wg. potrzeb spotkania ze specjalistami.

cały rok szkolny

14

Zaliczenie programu edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu.

Koordynator.

VI. 2016r.