Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców chciałaby Państwa poinformować, iż nowy regulamin Rady Rodziców zawiera szczegółowy zapis dotyczący wydatkowania środków pochodzących ze składki rodziców. Mamy wielką nadzieję, że do końca grudnia 2016 r. uda nam się zebrać składkę od każdego ucznia. Kwotę 30 PLN/dziecko należy wpłacać do przewodniczących Rad Oddziałowych poszczególnych klas.

§ 24 Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się wedle następującej zasady: 20% środków zebranych z danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców przy 80 % możliwych wpłatach w klasie. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje Klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększanie izby klasowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów klasy oraz inne wydatki na rzecz klasy.

2. Pozostała część środków ze składek rodziców jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady.

3. Prezydium rady może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania: dożywiania, odzieży, podręczników,

b) dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

c) finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,

d) finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. Stroje sportowe),

e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

f) zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego,

g) dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w szkole.

4. Środki Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być wydatkowane na:

a) finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.

b) finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku

 

Za wpłaty serdecznie dziękujemy
Rada Rodziców

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania