Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Podpisane kartony (imię, nazwisko, klasa) należy pozostawiać przy kontenerach na tyłach szkoły (wjazd od ulicy Słowiczej). Następnie należy zgłosić ilość dostarczonych kg do Pani ze świetlicy.

Dochód ze sprzedaży makulatury w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeznaczony na następujące cele:

  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania: dożywiania, odzieży, podręczników,
  • dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
  • finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,
  • finansowanie części kosztów zespołów  reprezentujących szkołę (np. Stroje sportowe),
  • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  • zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w szkole,
  • finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
  • finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania