Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sp31.bialystok.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Może się zdarzyć, iż brak jest informacji na stronie o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki.

Filmy umieszczone na stronie prowadzą do zewnętrznych źródeł i możliwe jest iż nie można obsłużyć ich samą klawiaturą, nie mają opisów tekstowy, nie posiadają napisów dla osób głuchych, oraz nie posiadają audiodeskrypcji.

Możliwe jest to, że przy nawigacji klawiaturą i bez wciśnięcia ENTER oraz przy nawigacji myszką i bez kliknięcia jej przycisku, wyświetla się nowe okno z treścią.

Strona nie posiada mapy strony.

Na stronie mogą pojawiać się elementy zmieniające gwałtownie jasność.

Możliwe jest, iż na stronie jest informacja przekazywana kolorem.

Możliwe jest, iż na stronie jest informacje przekazywana jedynie poprzez użycie pozycji lub formy.

Nie każda strona posiada unikalny tytuł.

Niektóre linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-08. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Podstawoweh Nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 741 69 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada jedno wejście główne, jedno pomocnicze oraz jedno gospodarcze. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Przy schodach zamontowane są poręcze jedynie po jednej stronie. W budynku nie ma toalet dostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma parkingu oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Sekretariat znajduje się w środkowej części parteru budynku.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania