Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

 

 

Innowacja została opracowana i jest wdrażana przez mgr Barbarę Radomyską – wychowawczynię klasy pierwszej.

 „Zwariowany świat barw – wesoła plastyka”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji obejmuje okres 6 miesięcy w roku szkolnym 2019/2020 z możliwością  jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych – twórczych, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo oraz w czasie min. wyjazdów na wystawy, warsztaty plastyczne lub innych formach kontaktu ze sztuką.

Innowacja ma na celu szerzenie idei rozwoju artystycznego wśród uczniów klas I-III z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod plastycznych. 
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do artystycznego działania i dostrzegania walorów estetycznych w pracach wykonanych przez siebie.

Naturalną potrzebą i aktywnością młodego człowieka jest chęć poznawania, ciekawość świata, wiedzy, doświadczanie tego, co istnieje wokół. Potrzeba ta skłania dzieci do poszukiwania, eksperymentowania i eksploracji, sprzyjających odkrywaniu fundamentalnych zasad funkcjonowania świata.

Inspiracją do wprowadzenia innowacji w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka  w Białymstoku jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci, a poprzez to zapewnienie im większych możliwości ich zaspokojenia. W naszej placówce staramy się twórczo wychowywać dzieci, stwarzać sytuacje do doświadczania, działania i uzewnętrzniania swych przeżyć. Dążymy do tego,  aby aktywność twórcza dziecka rozwijała się w każdym podejmowanym przez nie działaniu.

Zgodnie z założeniami programowymi celem wychowania jest wspomaganie  i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Jedną z dziedzin, która odgrywa tu niebagatelną rolę  jest plastyka. Jej odkrywanie, obcowanie z nią i tworzenie jest wartością, którą należy doceniać. Działalność plastyczna daje szerokie spektrum możliwości dla wyrażania ekspresji, rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Ponadto twórczość własna daje dziecku możliwość odprężenia i rozładowania napięć. Każde dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania siebie i swoich przeżyć, a możliwość ich uzewnętrznienia daje między innymi ekspresja plastyczna.

Zasadniczym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik dziecko ma poznać otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudzić wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów

 

 

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania